• Prima   -  Buletinul de Standardizare   -  Standardizarea națională   -  Ancheta Publică   -  Propuneri de anulare a standardelor  -  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei

       
   18.08.2017     

  Anunţ privind propunerea de anulare a aplicării unor standarde în domeniul metrologiei

   Autoritatea centrală de metrologie, alte entități din domeniul metrologiei și laboratoarele de etalonări sau verificări metrologice acreditate - întreprind acțiuni ferme de aliniere a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene, a Organizației Internaționale de Metrologie Legală (OIML) și a Asociației Europene a Institutelor Naționale de Metrologie (EURAMET).

   Aceste ajustări rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin alte documente de politici naționale aprobate în domeniul metrologiei.

   Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește prevederi care vin să permită aplicarea unei serii de Directive UE, printre care Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare, Directiva 80/181/CEE referitoare la unităţile de măsură etc.

   Deja au fost transpuse o serie de Directive şi Regulamente ale UE sub forma unor Hotărâri de Guvern, cum ar fi de ex. Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 08.04.2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate, Hotărîrea Guvernului nr. 907 din 04.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate și altele.

   La art. 6 al Legea metrologiei prevede expres categoriile de documente normative în domeniul metrologiei legale, nu se mai regăsesc standardele GOST în domeniul metrologiei. În Fondul Național de Standarde, mai sunt încă în vigoare circa 400 de standarde GOST din domeniul metrologiei. După părerea noastră, aceste standarde în foarte mare parte sunt deja depășite tehnologic, majoritatea dintre acestea nici nu reflectă unele concepte științifice moderne metrologice cum ar fi de ex. incertitudinea măsurărilor sau etalonarea.

   Conform principiilor standardizării europene, standardele trebuie să reflecte permanent stadiul tehnicii, adică cel mai actual nivel de progres al tehnologiei, larg acceptat. La fel, standardele moldovenești trebuie să fie coerente cu prevederile cadrului normativ în vigoare.

   În contextul celor expuse mai sus, urmărind asigurarea implementării efective a legislaţiei sectoriale şi respectarea principiului inadmisibilităţii contradicţiei dintre standarde şi legislaţie, acționând în temeiul art. 4 lit. h) şi art.6 alin. (1) litera e) al Legii nr.20 cu privire la standardizarea națională, ISM informează publicul larg și părțile interesate că intenționează să anuleze standardele respective din data de 10.10.2017.

   Lista standardelor poate fi consultată aici.

   ISM Vă comunică despre faptul că standardele nu sunt acte normative (nu sunt de natură regulatorie). Respectiv, anularea unui standard nu înseamnă lipsa legitimității acestuia după anulare și nu atrage încetarea unor efecte legale, după cum o au normele sau reglementările. Prin faptul că un standard a fost anulat se arată doar că acest standard nu mai reflectă stadiul tehnicii și că există un alt standard mai modern. Iar la decizia utilizatorului, a producătorului sau al autorității de reglementare, aceste standarde anulate mai pot fi utilizate în continuare.Mai multe despre aplicarea standardelor anulate puteți afla urmând link-ul http://standard.md/public/files/2016/doc/LinMct.pdf.